OFFICIELL KALLELSE TILL #BLEDÅK2018

OBS! Kallelsen kommer uppdateras vidare med länkar, texter och PDF under de kommande veckorna!
Anmäl dig här: https://a.ssuble.se/2GUdHva

1. Värdkommunens välkomnande

"SSU Karlshamn ser positivt att Distriktkongressen 2018 sker i Karlshamn Kommun på vårat Rådhus då vi vill vara en motor för hela Blekinge att kunna utvecklas och fortsatt ha en röd kommun."
- Ordf. Fredrik Nilsson, SSU Karlshamn

2. Innehållsförteckning

 1. Värdkommunens välkomnande
 2. Innehållsförteckning
 3. Viktiga datum
 4. Herr ordförandes krönika
 5. Herr sekreterares inbjudan
 6. Hitta till distriktsårskonferensen
 7. Preliminär agenda
 8. Preliminärt förslag till Dagordning

 9. Preliminärt förslag till Arbetsordning
 10. Preliminärt förslag till Stadgeändring
 11. Preliminärt bokslut

 12. Verksamhetsberättelse
 13. Kallelse som PDF

3. Viktiga datum och länkar

 • Motionsstop: 17 februari 2018 22:00
 • Nomineringsstop: 17 februari 2018 22:00
 • Motionssvar publiceras: 25 februari 2018 20:00
 • Valberedningens förslag: 28 februari 2018 20:00
 • Revisions förslag till beslut: 28 februari 2018 20:00
 • Distriktsårskonferens: 31 mars 2018
Valberedningen:
DÅK-snack
 • Olofström: -
 • Sölvesborg: 25 mars 2018 17:00-19:30
 • Karlshamn: -
 • Ronneby: -
 • Karlskrona: -
Kommunårskonferens (KÅK)
 • Olofström: -
 • Sölvesborg: 10 februari 2018
 • Karlshamn: -
 • Ronneby: -
 • Karlskrona: 4 mars 2018
OBS! Medlemmar till SSU Karlskrona måste skicka in motionerna direkt till SSU Blekinge innan den 17 februari om de vill ha med dem på DÅK:en.

Viktiga länkar:

4. Herr ordförandes krönika

2017 kommer gå till historien som ett händelserikt år fyllt med glädje, sorg, rörelser, uppvaknande, terrorattacker och framsteg. Vi har sett Donald Trump sväras in i Vita Huset och påbörja ett av de mest bisarra presidentskapen i den moderna historien. En politiskt inkorrekt president som refererar till andra länder som “Shitholes” och benämer andra statsöverhuvuden med ord som “Rocket man”. Vi har sett flertal stora och chockerande terrorattacker drabba världen, inte minst i Stockholm den 7 april. Och vi har även sett nya etniska rensningar påbörjas i Burma. 2017 präglas därför stort av internationell oro som späs på av ordkrig på massmedial nivå, ett Storbritannien som påbörjar sin “Brexit” och ökande nivåer av högerextremism i europa. Samtidigt blir 2017 det näst varmaste året sedan man började mäta världstemperaturen och CO2 nivåerna ökar.
Men 2017 består även av stora framgångar och uppvaknande. I mellanöstern förlorar terrororganisationen IS stora landvinningar till allierade i området, Kina påbörjar världens största miljösatsning för att minska sin utsläpp och rörelsen #MeToo uppmärksammar hur omfattande sexuella trakasserier är i våra samhällen. I Sverige lanserar den Socialdemokratiska regeringen en av de bästa budgetarna i modern svensk historia där stora satsningar görs på många områden. Bland annat förbättras pensionen, höjt barnbidrag och satsningar på kortare vårdköer. Det visar på att det finns så mycket ljus i det mörker av negativitet som präglar vår vardag genom media och andra kanaler. Oro och rädsla får inte diktera vår politik. Vi måste lyfta blicken och fylla oss själva och vårt samhälle med framtidstro och optimism, det är då vi kan göra skillnad.

5. Herr sekreterares inbjudan

<kommer onsdagen den 17 februari 2018 />

6. Hitta till #BLEDÅK2018


Årets aveny:
Karlshamns rådhus

Rådhusgatan 10

374 81 Karlshamn
Transport till distriktsårskonferensen:
Transport till distriktsårskonferensen samordnas av respektive SSU-kommun. Distriktsstyrelsen betalar för en tågbiljett till och från konferensen per person.
Om du bor över 5km ifrån närmsta stad med tågstation så kommer SSU-distriktet subventionera eller helt betala för kollektivtrafik/bilersättning för resan. Samtliga övrigt inbjudna kommer få ersättning för hela resan betalda av distriktet.

7. Preliminär agenda

8. Preliminärt förslag till dagordning

§1 Distriktsårskonferensens öppnande

§2 Godkännande av dagordning
§3 Val av presidium

§3.1 Val av distriktsårskonferensens ordförande

§3.2 Val av distriktsårskonferensens sekreterare

§3.3 Val av presidiets ordförande

§3.4 Val av två justerare

§3.5 Val av två rösträknare

§3.6 Fastställande av närvaro

§3.7 Fastställande av röstlängd
§4 Distriktsårskonferensens behöriga utlysande

“Kallelser till årsmöten, samt andra möten där dessa stadgar reglerar att kallelse ska skickas, ska tillsändas samtliga berörda medlemmar individuellt och skriftligt. Det är berörd organisationsnivås styrelse som ansvarar för att detta sker.” - Moment 3.7 Kallelser (Bilaga 1: Förbundsstadgan 2015)
§5 Förslag till arbetsordning

Bilaga 2: Förslag till arbetsordning
§6 Styrelsens berättelse

§6.1 Verksamhetsberättelse

Bilaga 3:

§6.2 Politisk berättelse

Bilaga 4:

§6.2 Bokslut

Bilaga 5:
§7 Revisorernas utlåtanden

§7.1 Revisionsberättelse

Bilaga 6: Revisionsberättelse

§7.2 Frågan om ansvarsfrihet
§8 Propositioner

Bilaga 7: Styrelsens propositioner
§9 Motioner och styrelsens utlåtande gällande dessa
Bilaga 8: Motioner och motionssvar
§11 Stadgar

Bilaga 1: Förbundsstadgar 2017

Bilaga 9: Styrelsens förslag till distriktsstadgar

§10.1 Frågan om ombudstak på nästkommande distriktsårskonferens

§10.2 Frågan om distriktssekreterare vald av årskonferensen

§10.3 Antagandet av stadgar
§12 Stadgeenliga val

Bilaga 10: Valberedningens förslag

§12.1 Val av distriktsordförande

§12.2 Val av distriktskassör

§12.3 Val av distriktssekreterare

Beslut kan inte tas på denna punkt så länge inte konferensen tagit ett positivt beslut på punkt §10.2

§12.4 Fastställande distriktsstyrelsens storlek

§12.5 Val av distriktsstyrelsens ordinarie ledamöter

§12.6 Val av distriktsstyrelsens ersättande ledamöter
§13 Bilagorna läggs till handlingarna
§13 Avtackning
§14 Uttalanden
§15 Övrigt
§16 Distriktsårskonferensens avslutande
OBS. Inga bilagor är medskickade tillsammans med denna preliminära dagordning!

9. Preliminärt förslag till Arbetsordning

§1 Beslutsordning
§2 Pläderingsprincipen
Vid personval gäller plädering. Detta innebär att man talar för den kandidat man förespråkar. Om man ska bryta mot denna principen och tala ner en kandidat måste man först meddela presidiet och närvarande representant från valberedningen. Observera att det är ytterst ofint att bryta mot pläderingsprincipen och att detta endast bör göras om sakliga fall av allvarlig karaktär förekommer. Samtliga närvarande har rätt att plädera för en kandidat minst en gång.
§3 Personval

Vid personval gäller att endast personer nominerade före nomineringsstoppet kan väljas till distriktsstyrelsen. Om man menar att valberedningen undangömt eller på annat sätt plockat bort namn från nomineringslistan ska detta direkt meddelas till presidiet. Det är upp till presidiet att avgöra om anklagelserna är legitima, om de är det ska namnet genast läggas tillbaka till nomineringslistan. Om årsmötet menar fälla eller jämka valberedningens förslag så ska ett motförslag eller jämkningsförslag lämnas innan det att presidiet öppnar dagordningspunkten. Exempelvis om det finns två nominerade kassörer och någon medlem vill se den av valberedningen inte nominerade kassören vald så måste motförslaget läggas senast vid punkten val av distriktsordförande (eller vilken punkt som nu ligger direkt före punkten val av distriktskassör). Undantaget för detta är valberedningen som har rätten att lägga ett jämkningsförslag under den rådande punkten varpå medlemmarna har rätt till att ytterligare diskutera de inkomna förslagen.
§4 Valberedningens förslag
Valberedningens förslag är endast giltigt om det inkommit till medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Detta då medlemmarna ska ha möjlighet att diskutera valberedningens förslag innan årsmötet.
§5 Ordningsfråga

Under mötets gång har medlemmarna möjlighet att när som helst ställa en ordningsfråga.
Definition: Inlägg i debatten ej berör sakfrågan utan om hur mötet genomförs, exempelvis yrkande om streck i debatten, ajournering för lunch, sakupplysning eller propositionsordning. En ordningsfråga går före talarna i talarlistan.
§6 Helikopterfråga

Under mötets gång har medlemmarna möjlighet att när som helst ställa en helikopterfråga.
Definition: En sorts ordningsfråga. Ger möjlighet att fundera på vad vi håller på med. Blicka ner från högre höjd och söka se vad som händer. Kan användas då det blivit svårt att förstå vad diskussionen tagit vägen. Det vill säga inget formellt fel eller ifrågasättande som vid ordningsfråga.
§7 Sakupplysning
Under mötets gång har medlemmarna möjlighet att när som begära en sakupplysning.
Definition: En sorts ordningsfråga. Ger möjlighet att fundera på vad vi håller på med. Blicka ner från högre höjd och söka se vad som händer. Kan användas då det blivit svårt att förstå vad diskussionen tagit vägen. Det vill säga inget formellt fel eller ifrågasättande som vid ordningsfråga.

10. Preliminärt förslag till Stadgeändring

Distriktsstyrelsen presenterar följande ändringar i distriktsstadgan (detta kontra de som är av förbundsstämman satta hösten 2017).
Frågan om ombudstak på nästkommande distriktsårskonferens:
Blekinge Socialdemokratiska Ungdomsdistrikts styrelse menar föreslå att det även på nästa år inte ska vara något ombudstak på distriktsårskonferensen.

11. Preliminärt bokslut

12. Verksamhetsberättelse

Kalenderåret 2017 har varit ett av de mest polariserade åren på länge. För första gången på många år började ekonomin att skötas ordentligt och ordningsamt efter DÅK:en 2017. Detta har lett till en stor förbättring i ekonomin och givit goda förutsättningar för valåret 2018:s aktiviteter. Arbetet med att anställa en ombudsman blev under senare delen av 2017 äntligen verkstad och i början av januari 2018 påbörjade den nyanställda sitt tjänst för SSU Blekinge. Samtidigt har engagemanget i några av kommunerna minskat och likaså har medlemsantalet. Detta försvårades ytterligare av att ordförande befann sig utomlands under hösten, en situation som hade underskattas på förhand. Styrelsearbetet har fungerat mindre bra under stora delar av året och har producerat lite ur ett politiskt perspektiv. Dock deltog flera av styrelsemedlemmarna i skoldebatter för första gången på flera år; dessa slutade med en överlägsen seger för SSU Blekinges representanter. Detta är ett bevis på den politiska potentialen som finns i distriktet, men har ännu inte utnyttjats till det fullo.
Året började med en intensiv period av planering och genomförande av flertalet kurser där många av dagens nu aktiva medlemmar i SSU Blekinge deltog. Samarbetet med Karlsnäsgården har varit bra och kan utvecklas ytterligare under valåret. Antalet kampanjer har varit under målet och det finns väldigt stort utrymme för förbättring. De enskilda kommunerna har genomfört flertalet aktiviteter med goda resultat och flertalet högt uppsatta S-politiker besökte Blekinge under året, däribland Statsminister Stefan Löfven.  Med allt detta sagt så har 2017 varit ett knackigt år från många perspektiv, men även ett givande sådant där problem i distriktet har belysts och uppmärksammats. Detta tillsammans med återuppbyggandet av det ekonomiska arbetet, nytt medlemssystem och en ny ombudsman har lagt grunden för en återväxt av distriktet under 2018. Därför ser vi, trots svårigheter under 2017 positivt fram emot 2018.

Kallelsen som PDF

Ladda ner kallelsen som PDF: <kommer snart />

PDF läsare

<kommer snart />

Uppdaterad 17 januari 2018: Lade till herr ordförandes krönika.