PLATS


Karlshamns rådhus
Rådhusgatan 10,
374 81 Karlshamn,
Sverige